тээрмийн олборлолтын үр ашигт нөлөөлөх хүчин зүйлс